سفارش محصول

 
سفارش محصول کریستال ملامین:

 

شماره تماس: 04433366272 04433387647
داخلی مدیر بازرگانی: 202
داخلی مدیر فروش: 204 و 240
داخلی کارشناس فروش: 224
فکس واحد فروش: 04432515728
ایمیل شرکت جهت ارسال  درخواست:
info@ch-pcc.com 
 
 
سفارش محصول سولفات آمونیم:

 

شماره تماس: 04433366272 04433387647
داخلی مدیر بازرگانی: 202
داخلی مدیر فروش: 204 و 240
داخلی کارشناس فروش: 224
فکس واحد فروش: 04432515728
ایمیل شرکت جهت ارسال  درخواست:
info@ch-pcc.com 
 
 
سفارش محصول اسید سولفوریک:

 

شماره تماس: 04433366272 04433387647
داخلی مدیر بازرگانی: 202
داخلی مدیر فروش: 204 و 240
داخلی کارشناس فروش: 220
فکس واحد فروش: 04432515728
ایمیل شرکت جهت ارسال  درخواست:
info@ch-pcc.com